Yanzhou-FF301_MONTHLY_RETURN_EQUITY_V1_0_0 1007.pdf