Nov-Yanzhou_FF301_MONTHLY_RETURN_EQUITY_V1_0_1.pdf